REGULAMIN GRY PAINTBALL
AFOR ADVENTURE PARK
1.
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie
osoby przebywające na terenie pola paintball’owego AFOR ADVENTURE PARK.
2.
Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są wzory Oświadczenia.
3.
Na teren pola paintball’owego AFOR ADVENTURE PARK mają wstęp gracze, osoby im towarzyszące i inne
osoby po
uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia
uczestnika i po uzyskaniu zgody obsługi.
4.
Osoba biorąca udział w grze oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się z udziałem w grze Paintball
i uczestniczy w niej na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego
zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu nie będzie
występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora
pola paintball’owego AFOR ADVENTURE PARK.
5.
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
ich zdrowiu lub życiu nie powinny brać udziału w grze paintball’owej.
6.
Personel
pola paintball’owego AFOR ADVENTURE PARK
nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie
pola.
7.
Teren pola paintball’owego AFOR ADVENTURE PARK jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną
i strefę gry.
8.
W grze mogą uczestniczyć:
osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
osoby, które ukończyły 16 lat, po zgłoszeniu się ze swym prawnym opiekunem, który wyrazi pisemną zgodę
na udział podopiecznego w grze.
9.
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mogących mieć
wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz wstępu na teren pola paintball’owego.
Na terenie pola zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko
w strefie bezpiecznej, w miejscu do tego wyznaczonym.
10.
Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz
funkcjonowania sprzętu.
11.
Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry
opuszczające pole gry z założoną maską ochronną.
12.
Osoby, które zamierzają w jakikolwiek sposób utrwalać zdarzenia mające miejsce na polu gry (m.in. zdjęcia,
film video itp.) zobowiązane
są uzyskać uprzednio zgodę obsługi. Wskazane osoby są zobowiązane
zachować środki ostrożności przewidziane dla graczy, które obejmują m.in. maskę ochronną i stosowny strój.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt znajdujący się w posiadaniu ww. osób.
13.
Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintball’owy zwany dalej „markerem”) może odbywać się tylko
w ściśle wyznaczonym terenie – strefie gry.
14.
Osoby biorące udział w grze ponoszą pełna odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użycia markera.
15.
Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.
16.
Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które
mogą zostać zdjęte wyłącznie poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą
twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie. Siatka zastosowana na polu gry ma
charakter wyłącznie maskujący, osoba znajdująca się za nią w dalszym ciągu ma obowiązek przebywania
w masce ochronnej.
17.
W przypadku stwierdzenia, że na polu gry przebywa osoba bez maski ochronnej, należy natychmiast
przerwać grę i powiadomić inne osoby przebywające na polu gry.
18.
Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę markera do ziemi oraz zabezpieczyć
spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry.
19.
Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza
obręb pola gry.
20.
Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest całkowicie zabronione.
21.
Podczas gry należy strzelać z markera wyłącznie do osób z drużyny przeciwnej, które biorą udział w grze.
Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi nie mniej niż 5 metrów. Zmiany w tym
punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
22.
Uczestnicy biorący udział w grze są zobowiązani na każdy sygnał sędziego natychmiast przerwać grę. Należy
również niezwłocznie przerwać grę w przypadku zauważenia na polu gry osoby postronnej lub osoby
ze zdjętą maską ochronną.
23.
Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball,
pozostawiającą ślad farby na ciele, masce, ubraniu, obuwiu itp., własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która
raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, w przypadku nie przestrzegania
regulaminu gry.
24.
Zawodnik, który zamierza zejść tymczasowo z pola gry z jakiegokolwiek powodu innego niż rezygnacja z gry
(np. z powodu zacięcia się lub uszkodzenia markera, uzupełnienia kulek, wyczerpania gazu), daje znać
sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany z gry.
25.
Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką,
trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób szybko i najkrótszą drogą opuszcza pole
gry.
26.
Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg, w tym,
w szczególności, nie powinny udzielać drużynom żadnych informacji o położeniu przeciwnika.
27.
Gramy tylko kulkami organizatora. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi,
zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować
uszkodzenie markera.
28.
Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia
broni ziemią.
29.
W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić
się do obsługi.
30.
Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie, w jakim znajdował
się w chwili jego wydania. Za wszelkie zagubienia i uszkodzenia broni pneumatycznej lub oporządzenia
wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, na rzecz której sprzęt został
wydany.
31.
Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające
zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast
usunięte z pola gry bez
możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę.
32.
Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
33.
Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze pola paintball’owego wszelkie zastrzeżenia,
wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i co do własnego stanu zdrowia,
samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
34.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności pola paintball’owego częściowo lub całkowicie
w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego niespodziewanego
zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.
Zasady bezpiecznego użycia markera

Zakładaj, że Twój marker jest załadowany, nawet jeśli wiesz, że tak nie jest

Nie zaglądaj do lufy i nie pokazuj wnętrza lufy swoim kolegom

Nie strzelaj do innych uczestników gry z odległości mniejszej niż 5 metrów

Nie naprawiaj samodzielnie markera

Nie dokonuj żadnych modyfikacji bądź regulacji markera
• Ο
wszelkich nieprawidłowościach w działaniu markera informuj prowadzącego grę (odkręcone śrubki,
odpadające zasobniki na kulki, syczenie gazu itp.)

Poza polem gry oraz po zakończeniu gry zabezpiecz marker, lufę skieruj ku ziemi
Zasady bezpieczeństwa na polu gry

Nigdy nie zdejmuj maski w czasie gry na terenie, w którym rozgrywana jest gra, nawet, jeśli nie bierzesz w niej
udziału

Nie celuj, a tym bardziej nie strzelaj, do osób nieuczestniczących w grze lub znajdujących się poza polem gry

Nie strzelaj do graczy, którzy sygnalizują, że zostali trafieni bądź mają inne problemy

Nie strzelaj do zwierząt dzikich ani oswojonych

Nie strzelaj nigdzie poza wyznaczonym do tego miejscem

Upewnij się, że maska dobrze się trzyma i nie spadnie ci podczas biegu

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatora i prowadzącego grę pod groźbą usunięcia z pola
gr

 

 

Regulamin Parku Linowego
Uwaga!
Nieodpowiedzialne korzystanie z Parku linowego
stwarza ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia
1.
Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności
może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,
zakupie biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego oraz otrzymaniu
i
założeniu na siebie przy asyście instruktora kompletu sprzętu asekuracyjnego
i dopuszczeniu przez instruktora.
2.
Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
3.
Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
4.
Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej
uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść
Regulaminu podejmuje to ryzyko.
5.
Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega
na samodzielnym wspinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów
nie będzie w stanie wykonywać tej czynności, nie powinien wchodzić na urządzenia Parku.
6.
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
7.
Korzystanie z Parku Linowego jest dopuszczalne po uprzednim podpisaniu oświadczenia,
które uczestnik otrzymuje wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
8.
Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
9.
Podczas pobytu w Parku linowym należy zachować szczególną ostrożność, zachowywać
się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać oraz nie hałasować.
10.
Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
11.
Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz
wstępu na teren Parku Linowego. Na terenie Parku zabronione jest wnoszenie i spożywanie
alkoholu oraz tytoniu.
12.
Jeżeli uczestnicy nie będą Regulaminu, przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą
się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych
urazów, za które Organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
13.
Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno
na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych
uczestników.
14.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej,
pod trasami Parku i w pobliżu zjazdów.
15.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać personelowi Parku.
16.
Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
17.
Korzystać z atrakcji Parku Linowego mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
minimalny wzrost: 110 cm
minimalny wiek: 7 lat
maksymalna waga: 130 kg
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą zapewnić sobie towarzystwo osoby
pełnoletniej. Jedna dorosła osoba powinna doglądać maksymalnie 10 osób niepełnoletnich lub
maksymalnie 3 osób poniżej 13 roku życia, w przypadku których zalecana jest asysta dorosłej
osoby przy asekuracji.
18.
W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, bloczek i kask. Tylko instruktor
zakłada sprzęt asekuracyjny.
19.
Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu nie wolno zmieniać w nim żadnych
ustawień.
20.
Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz
innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych
przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe, telefony komórkowe itp.). Osoby
noszące biżuterię, okulary itp. przedmioty użyteczne powinny zdjąć je całkowicie oraz
zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz
pozostałych uczestników.
21.
Osoby noszące długie włosy zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod
kaskiem w taki sposób, aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy Parku Linowego.
22.
Za wszelkie uszkodzenia odzieży oraz ubioru Uczestnika podczas pobytu na terenie Parku
Linowego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
23.
Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej z czerwoną opaską
na jej początku lub pętli oznaczonej kolorem czerwonym.
24.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
25.
Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy,
potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie
jednocześnie obydwóch karabinków!
26.
Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty
zamkiem na zewnątrz.
27.
Bloczek zakładamy wyłącznie na liny oznaczone kolorem żółtym, a karabinki lonży
asekuracyjnej należy wpinać za bloczkiem zamkami w dwie przeciwne strony.
28.
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się wyłącznie lonży bloczka.
Chwytanie podczas
zjazdu stalowej liny grozi poważnymi obrażeniami!
29.
Podczas poruszania się po przeszkodach nie należy dotykać rękoma stalowych lin.
30.
Na podeście bezwzględnie w tym samym czasie mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby,
natomiast na przeszkodzie tylko jedna osoba.
31.
Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia
asekuracji.
32.
Uczestnik jest zobowiązany zgłosić instruktorowi lub inne osobie z personelu Parku
Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego
wyposażenia Parku, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące
objawy.
33.
Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi bezwzględne usunięcie z Parku Linowego.
34.
Osoby, które dobrowolnie zrezygnują z kontynuacji trasy w Parku Linowym lub zostaną
z niego usunięte nie będą zwracane koszty biletu.
35.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności Parku częściowo lub całkowicie
w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego
niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.

 

słowa kluczowe: leśna przygoda park linowy, paintball borki, borki paintball, park adrenaliny, trampolina treningowa, gry praca w polu, park linowy leśna przygoda, siatka do paintballa, afor daleszyce, zestawy paintballowe